Altijd inclusief
Lunenburg
Service

Algemene voorwaarden ElectronicPartner Serviceplan

Het ElectronicPartner Serviceplan-overeenkomst is een product dat wordt aangeboden door ElectronicPartner Nederland B.V.

Download hier de Algemene voorwaarden van het ElectronicPartner Serviceplan (pdf)

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

1.1       Certificaathouder Degene die de bijdrage die is verschuldigd in verband met de Serviceplan-overeenkomst heeft voldaan en degene op wiens naam het Serviceplancertificaat is gesteld.

1.2       Serviceplancertificaat Het originele en eenmalig door ElectronicPartner aan de certificaathouder verstrekte Serviceplancertificaat met daarop vermeld de omschrijving van het specifieke apparaat waarvoor het Serviceplan geldt.

1.3       Apparaat Het product waarvoor het Serviceplan geldt.

1.4       Aankoopprijs De op de aankoopfactuur vermelde en door de certificaathouder betaalde prijs voor het apparaat, inclusief btw, exclusief de bijdrage voor het Serviceplan.

1.5       Service De service waarop de certificaathouder op grond van het Serviceplan aanspraak kan maken.

1.6       Bijdrage De op de aankoopfactuur vermelde bijdrage voor Service op het apparaat inclusief btw, of, indien de verschuldigde bijdrage alsnog binnen dertig dagen na de aankoopdatum van het apparaat wordt voldaan middels contante betaling, of op andere wijze, aan de aangesloten detaillist en ten bewijze van die betaling een factuur wordt verstrekt, de op die specifieke factuur vermelde bijdrage.

1.7       ElectronicPartner ElectronicPartner Nederland B.V. gevestigd aan de Marconiweg 2c te 4131 PD Vianen die een onderneming drijft waarbij aangesloten detaillisten kunnen inkopen.

1.8       Aangesloten detaillist Een detaillist waarmee ElectronicPartner een zogenaamde samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten en die daarmee lid is van de inkooporganisatie.

1.9       In- of onderbouw apparatuur Een product dat in ontwerp en/of uitvoering specifiek geschikt is voor plaatsing in kastruimte of onder werkbladen.

Artikel 2 – Totstandkoming en duur van de Serviceplan-overeenkomst

2.1       De Serviceplan-overeenkomst komt tot stand op de datum van verzending door ElectronicPartner aan de certificaathouder van het Serviceplancertificaat op basis van het door de aanvrager daarvan samen met de aangesloten detaillist aan ElectronicPartner gezonden aanmeldingsformulier ElectronicPartner Serviceplan.

2.2       De Serviceplan-overeenkomst tussen de certificaathouder en ElectronicPartner bestaat uit het aanmeldingsformulier ElectronicPartner Serviceplan en het Serviceplancertificaat.

2.3       De Serviceplan-overeenkomst gaat in alle gevallen in op de datum van aankoop van het apparaat als vermeld op de aankoopfactuur en eindigt na ommekomst van vijf kalenderjaren vanaf die ingangsdatum.

2.4       Indien de certificaathouder het apparaat verliest, het apparaat wordt gestolen of de certificaathouder de eigendom van het apparaat overdraagt aan een derde, eindigt de Serviceplan-overeenkomst met onmiddellijke ingang. Indien het apparaat teniet gaat eindigt de Serviceplan-overeenkomst eveneens, tenzij het tenietgaan het directe gevolg is van een gebrek in of aan het apparaat waarvan ElectronicPartner van oordeel is dat die onder de door de fabrikant verstrekte fabrieksgarantie valt en dit in het concrete geval ook door de betrokken fabrikant wordt erkend, in welk geval de Service door ElectronicPartner wordt verleend voor de resterende duur van de Serviceplan-overeenkomst op het door de fabrikant aan de certificaathouder geleverde vervangende apparaat.

2.5       Ingeval de Serviceplan-overeenkomst eindigt als voorzien in artikel 2.4, heeft de certificaathouder geen recht op terugbetaling van (enig gedeelte van) de betaalde bijdrage.

Artikel 3 – Afsluiten en bijdragebetaling

3.1       De verschuldigde bijdrage dient tegelijk met of uiterlijk binnen dertig dagen na aankoop van het apparaat te worden voldaan aan de aangesloten detaillist en moet vermeld staan op de aankoopfactuur van het apparaat respectievelijk op de factuur van latere datum die het bewijs vormt voor het alsnog betaald zijn van de bijdrage.

Artikel 4 – Omschrijving van de service

4.1       De service komt, voor zover het (de aard en opsomming van) de gebreken aan of in het apparaat betreft waarvoor de service wordt geboden, volledig overeen met de door de fabrikant van het apparaat op de datum van aankoop van het apparaat geboden fabrieksgarantie en wel gedurende de gehele looptijd van de Serviceplan-overeenkomst, op voorwaarde echter dat (i) de certificaathouder het gebrek in of aan het apparaat wel voor afloop van de looptijd van de ElectronicPartner Serviceplan-overeenkomst (dus uiterlijk op de einddatum van de Serviceplan-overeenkomst) bij de aangesloten detaillist van ElectronicPartner heeft gemeld, (ii) de certificaathouder het apparaat voor kosteloos herstel op eerste verzoek van ElectronicPartner aan (a) de aangesloten detaillist aanbiedt, of (b) de door ElectronicPartner aangewezen reparateur ter beschikking stelt of (c) de door ElectronicPartner aangewezen reparateur toegang geeft tot de plaats waar het apparaat zich bevindt, zulks ter vrije bepaling van ElectronicPartner.

4.1.1    Electronic Partner zal de certificaathouder uitsluitend service bieden, indien voldaan is aan alle voorwaarden zoals opgenomen in deze Serviceplan-voorwaarden.

Artikel 5 – Uitsluitingen

5.1       Wat dekt de service niet:

5.1.1    Diefstal of verlies van het apparaat en/of van de bijbehorende accessoires.

5.1.2    Reparaties door een niet door ElectronicPartner aangewezen reparateur.

5.1.3    Gebreken in of aan het apparaat ontstaan door bedieningsfouten, bediening in tegenspraak met de gebruiksaanwijzing van het apparaat, oneigenlijk gebruik, experimenten, opzettelijke overbelasting of abnormale beproevingen.

5.1.4    Onderhoudskosten en kosten van het schoonmaken van het apparaat als gevolg van gebrekkig onderhoud.

5.1.5    Normale slijtage of gedeeltelijke achteruitgang als gevolg van het gebruik van het apparaat. Om dit te staven, hanteert ElectronicPartner het overzicht van de brancheorganisatie Uneto/VNI.

5.1.6    Deuken, krassen en andere uitwendige schade die geen invloed heeft op de werking van het apparaat.

5.1.7    Gebreken in of aan het apparaat die een gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de certificaathouder.

5.1.8    Gebreken als gevolg van alle van buiten komende onheilen, zoals vallen, indringen van zand, water en vuil, brand, bliksem, vocht, licht, warmte, kou, etc.

5.1.9    Gebreken als gevolg van molest, natuurrampen en ongevallen.

5.1.10  Gebreken aan, verlies (van vermogen van), afwezigheid of beschadiging van lampen, batterijen, accu’s, diskettes, tapes, software, inktpatronen, externe geheugendragers, tassen, draagriemen, snoeren, adapters en andere losse accessoires.

5.1.11  Gevolgschade, dat wil zeggen alle schade die op enigerlei wijze direct of indirect een gevolg is van een gebrek aan het apparaat of de plaatsing van het apparaat, waaronder zowel alle vermogensschade als ook schade aan personen en zaken. 

5.1.12  Professioneel gebruik van het apparaat indien niet expliciet toegestaan in de bepalingen van fabrieksgarantie.

Artikel 6 – Schaderegeling en schadevergoeding

6.1       ElectronicPartner neemt in geval van een gedekt gebrek uitsluitend de door haarzelf of met haar toestemming door de aangewezen reparateur gemaakte reparatiekosten, inclusief onderdelen en eventuele voorrijkosten en/of transportkosten voor haar rekening.

6.2       Indien de reparatiekosten van enig gebrek in of aan het apparaat echter naar inschatting van ElectronicPartner meer zullen bedragen dan 70% van de nieuwprijs van een gelijksoortig apparaat op de datum van melding van het betreffende gebrek door de certificaathouder, dan kan het apparaat door de certificaathouder gratis worden omgeruild bij een bij ElectronicPartner aangesloten detaillist voor een naar soort, kwaliteit en specificaties gelijkwaardig apparaat. De beoordeling hiervan ligt bij ElectronicPartner.

6.3       Per gebeurtenis neemt ElectronicPartner ten hoogste de op de aankoopfactuur voor het apparaat vermelde aankoopprijs voor haar rekening. De certificaathouder kan op grond van de Serviceplan-overeenkomst tegenover ElectronicPartner geen aanspraak maken op andere vergoedingen dan hem ingevolge deze voorwaarden jegens ElectronicPartner toekomen.

6.4       Schadevergoeding vindt op grond van de Serviceplan-overeenkomst in alle gevallen uitsluitend in natura plaats via ElectronicPartner.

6.5       Bij reparaties van in- of onderbouw-apparatuur is de totale arbeidstijd voor het uit- en inbouwen van het apparaat per reparatie gemaximeerd tot 1 uur. Wanneer hiervoor extra tijd benodigd is, dient dit op aangeven van de bij ElectronicPartner aangesloten detaillist, in samenspraak met certificaathouder te worden overeengekomen. De bij ElectronicPartner aangesloten detaillist zal dit separaat in rekening brengen. Deze kosten vallen buiten het bereik van de Serviceplan-overeenkomst.

Artikel 7 – Aanmelding van gebrek(en) en verdere verplichtingen

7.1       Ieder gebrek aan het apparaat waarvoor de certificaathouder service aanvraagt, moet bij een bij ElectronicPartner aangesloten detaillist worden gemeld voordat reparatie kan plaatsvinden. Deze melding moet plaatsvinden uiterlijk op de in het Serviceplancertificaat genoemde einddatum van de Serviceplan-overeenkomst. De adresgegevens van de aangesloten detaillisten zijn opvraagbaar bij ElectronicPartner.

7.2       Uitsluitend reparaties die uitgevoerd zijn door een door ElectronicPartner aangewezen reparateur vallen onder de service als omschreven in deze voorwaarden.

7.3       Bij melding van het gebrek dient de certificaathouder het originele Serviceplancertificaat samen met de originele aankoopfactuur en, indien van toepassing, ook de originele factuur ter zake van betaling van de bijdrage, aan de aangesloten detaillist over te leggen.

Artikel 8 – Niet nakoming van verplichtingen

8.1       ElectronicPartner is niet gehouden aan de certificaathouder enige service te verlenen op basis van de Serviceplan-overeenkomst, indien de certificaathouder:

8.1.1    Een in deze voorwaarden gestelde verplichting niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt.

8.1.2    Een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven of een onware opgave heeft gedaan in verband met een aanspraak op service in het kader van de Serviceplan-overeenkomst.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en geschillen

9.1       Op de Serviceplan-overeenkomst, deze voorwaarden en de door ElectronicPartner geboden service is Nederlands recht van toepassing.

9.2       Alle geschillen zullen, indien de certificaathouder de gedaagde partij is, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van zijn woonplaats en indien Electronic Partner de gedaagde partij is aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

10.1    De door de certificaathouder middels het aanmeldingsformulier ElectronicPartner Serviceplan verstrekte persoonsgegevens zullen door ElectronicPartner uitsluitend worden verwerkt en bewaard in het kader van de Serviceplan-administratie en in dat verband ook digitaal worden opgeslagen in een database ten behoeve van de Serviceplan-administratie. De verstrekte persoonsgegevens worden door ElectronicPartner vertrouwelijk behandeld. Die persoonsgegevens worden niet aan andere derden ter beschikking gesteld dan aan aangesloten detaillisten en/of de fabrikant in het kader van de afwikkeling van de door de certificaathouder bij ElectronicPartner neergelegd verzoek om service. ElectronicPartner is de verantwoordelijke partij voor het verwerken van de persoonsgegevens.

  • Persoonlijk advies in onze winkels
  • Eigen reparatieservice
  • Eigen bezorgdienst
  • Gratis oude apparaat retour
  • Concurrerende prijzen
  • Snelle levering

Direct advies?
Bel 073 532 23 32


Of kom kijken
in onze winkels


Nuland • Duyn en Daelseweg 35
Rosmalen • Verlengde van Meeuwenstraat 2


Contact en openingstijden »

Service regio

Lunenburg service regio